VÝCVIK 

Základní informace a Podmínky k přijetí do výcviku 

VÝCVIK INTEGRATIVNÍ PÁROVÉ TERAPIE A PARTNERSKÉHO PORADENSTVÍ

Na podzim 2021 otevíráme pilotní Výcvik integrativní párové terapie a partnerského poradenství.

Výcvik vychází z eklektického přístupu k aktuálním principům různorodých pojetí párové terapie, které propojují dohromady efektivní prvky gestalt, KBT, hlubinně orientované, schématerapie, práci s tělem a emocemi, a to vše se zaměřením na jedinečnost partnerů. 

Specializační výcvik je určen všem zájemcům o partnerskou problematiku. Je otevřen všem psychologům, manželským a rodinným poradcům, psychoterapeutům, sexuologům, psychiatrům, lékařům, sociálním pracovníkům, koučům či poradcům, kteří se ve své praxi setkávají s partnerskou problematikou. 

Vzhledem k tomu, že specializační výcvik párového terapeuta/poradce koncipujeme primárně jako kvalifikaci rozšiřující, je nezbytnou podmínkou přijetí uchazeče do výcviku splnění těchto podmínek:

 1. vážný zájem o práci s partnerskou problematikou
 2. možnost pracovat s páry či partnery (pro účely supervize)
 3. minimálně 3 roky doložitelné praxe (viz přihláška)
 4. min. bakalářský titul v humanitním směru
 5. minimální věk 25 let
 6. upřednostňujeme absolventy dlouhodobých sebezkušenostních výcviků 

Zájem o výcvik projeví uchazeč zasláním motivačního dopisu s vyplněnou přihláškou a strukturovaným profesním životopisem. Na základě všech splněných kritérií výhodnotí nezávisle dva tréninkoví terapeuti vhodnost přijetí uchazeče do výcviku.  Poté bude pozván k osobnímu rozhovoru.  

Podepsanou přihlášku (ponechte si kopii) včetně požadovaných dokumentů zašlete elektronicky na adresu inpat.vycvik@gmail.com

ROZSAH VÝCVIKU je stanoven na  celkem 445 hodin (384 + 61) v průběhu 3 let. Výcvik bude probíhat dva po sobě jdoucí pracovní dny (čtvrtek a pátek) po cca 6 týdnech za rok, tj. 8 setkání za rok, po dobu 3 let (konec června 2024)

OBSAH VÝCVIKU

Výcvik je postaven na nejnovějších partnerských konceptech, empiricky ověřených principech a především na prakticky využitelných nástrojích a procesech. 

 • Struktura výukových hodin (celkem 384 hodin)
  - teoretická část 
  - sebezkušenostní
  - práce s procesem
  - nácvik dovedností a techniky 
  - skupinové kazuistiky (v rámci výcviku)
 • Supervizní a kazuistická část (celkem 61 hodin
  - skupinová supervize (16h mimo výcvik v rámci supervizního víkendu)
  - individuální supervize (celkem 5h ročně, tj. 15h za tři roky) 
  - samostatná práce (3 kazuistiky x 10h)  

Při úspěšném zakončení frekventanti výcviku obdrží certifikát o absolvování výcviku. Tento certifikát frekventanta opravňuje k získání statusu párového terapeuta či partnerského poradce dle jeho zaměření a předchozí  kvalifikace. Více v podmínkách AMRP nebo ČAP.

Právě po předchozí kvalifikaci a splnění podmínek různých odborných společností může být tento certifikát využit pro získání statutu manželského a rodinného poradce (viz. kvalifikační podmínky AMRP) nebo statutu párového terapeuta (viz. podmínky ČAP/EAP). 

Absolvent může být zařazen do  “Seznamu garantovaných partnerských poradců a párových terapeutů Institutu párové terapie - INPAT”. Zařazení do seznamu je dočasné na stanovené období, obnovuje se automaticky po doložení splnění požadavků dalšího vzdělávání.

Vedoucí lektoři:
Pavel Rataj  a Honza Vojtko

Cena: 84 000,- Kč v ročních splátkách 28 tis.,- Kč, v ceně není zahrnuta supervizní část.

Kde: Praha

Začátek výcviku: září 2021 

Přihlášky prosím zasílejte do 14.5. 2021

Potvrzení o přijetí do výcviku nejpozději do 30.6. 2021

Průběh výběrového řízení (bude probíhat v červnu 2021)

Po odeslání přihlášky, včetně požadujících dokumentů, Vám přijde vyjádření buď o přijetí do výběrového řízení společně s termínem pohovoru, popřípadě vyjádření o vyřazení z výběrového řízení z důvodů nedodání relevantních informací a dokumentů. 

 1. Přihláška 
 2. Motivační dopis
 3. Strukturovaný profesní životopis

Podepsanou přihlášku (ponechte si kopii) včetně požadovaných dokumentů zašlete elektronicky na adresu inpat.vycvik@gmail.com