VÝCVIK INTEGRATIVNÍ PÁROVÉ TERAPIE A PARTNERSKÉHO PORADENSTVÍ 2023

Základní informace a Podmínky k přijetí do výcviku

AKTUALITY: 

 • PŘIDÁNY TERMÍNY ZAHÁJENÍ VÝCVIKU 2023 A NÁSLEDNÝCH SETKÁNÍ - viz.níže

 • PŘIDÁVÁME PODROBNĚJŠÍ NÁPLŇ JEDNOTLIVÝCH ROČNÍKŮ
  Ochutnávkové menu pro labužníky:)
 • PŘIDÁVÁME POSTUPNĚ RŮZNÉ ZÁZNAMY PROBĚHLÝCH WEBINÁŘŮ
  Kde se zájemci mohou seznámit s naším přístupem...

Na podzim 2023 otevíráme druhý běh specializačního

 Výcviku integrativní párové terapie a partnerského poradenství.

Výcvik vychází z integrativního přístupu k aktuálním principům různorodých pojetí párové psychoterapie, které propojují dohromady efektivní prvky gestalt, hlubinně-dynamicky orientovaných a systémových přístupů, KBT, schématerapie, transakční analýzy,  práci zaměřenou na práci s tělem a emocemi, a to vše se zaměřením na jedinečnost partnerů a jejich vztahu, a na celostní pojetí.

Specializační výcvik je určen všem zájemcům o partnerskou problematiku. Je otevřen všem psychologům, manželským a rodinným poradcům, psychoterapeutům, sexuologům, psychiatrům, lékařům, sociálním pracovníkům, koučům či poradcům, kteří se ve své praxi setkávají s partnerskou problematikou. 

PODMÍNKY

Vzhledem k tomu, že specializační výcvik párového terapeuta/poradce koncipujeme primárně jako kvalifikaci rozšiřující, je nezbytnou podmínkou přijetí uchazeče do výcviku splnění těchto podmínek:

 1. vážný zájem o práci s partnerskou problematikou
 2. předpokladem je možnost práce s klienty, která frekventantovi umožní v průběhu výcviku aplikovat získané znalosti a dovednosti, a mít tak i materiál pro potřebnou supervizní část. 
 3. minimálně 3 roky doložitelné praxe (viz přihláška)
 4. min. bakalářský stupeň vysokoškolského vzdělání, ale pro úspěšné ukončení komplexního výcvikového procesu a získání certifikátu párového psychoterapeuta je požadováno ukončené magisterské nebo lékařské vzdělání (více informací najdete ZDE).
 5. minimální věk 30 let
 6. upřednostňujeme absolventy dlouhodobých sebezkušenostních výcviků 

Zájem o výcvik projeví uchazeč zasláním motivačního dopisu s vyplněnou přihláškou a strukturovaným profesním životopisem (podrobněji najdete níže). Na základě všech splněných kritérií výhodnotí nezávisle dva tréninkoví terapeuti vhodnost přijetí uchazeče do výcviku.  Poté bude pozván k osobnímu rozhovoru.  

Podepsanou přihlášku (ponechte si kopii) včetně požadovaných dokumentů zašlete elektronicky na adresu inpat.vycvik@gmail.com

ROZSAH A OBSAH VÝCVIKU

Rozsah výcviku je stanoven na  celkem 600 hodin (355 + 135 + 110) v průběhu 3 let. Výcvik bude probíhat dva po sobě jdoucí pracovní dny (většinou středy a čtvrtky) po cca 4-6 týdnech za rok, tj. 8/9 setkání za rok, po dobu 3 let (konec června 2026)

Obsah výcviku je postaven na nejnovějších partnerských konceptech, empiricky ověřených principech a především na prakticky využitelných nástrojích a procesech. 

 • Struktura výukových hodin (celkem 355 hodin)
  - teoretická část 
  - sebezkušenostní
  - práce s procesem
  - nácvik dovedností a techniky 
  - skupinové kazuistiky (v rámci výcviku)
 • Supervizní a kazuistická část (celkem 135 hodin
  - skupinová supervize (65h) přímo v rámci výcvikových setkání při tz. supervizně-kazuistických blocích 
  - individuální supervize zaměřená ná práci s párem se schváleným supervizorem (10h během tří let) - platí si frekventant samostatně dle svého kontraktu se svým individuálním supervizorem
  - samostatná práce - 1 sebezkušnostní + 2 zpracované kazuistiky á 20 hodin (60 hodin)  
 • Samostatné samostudium/praktikum (celkem 110 hodin
  - individuální online praktikum  (po každých čtyřech setkáních bude frekventantům uvolněn jeden seberozvojový online kurz z naší produkce. (6 online kurzů - 70h) 
  - individuální samostudium odborné literatury (na každé další setkání mají frekventanti určenu jednu odbornou knihu k samostudiu - tzn. že za tři roky bude zahrnuto minimálně 20 odborných textů se zaměřením na vztahovost, partnerské modality, moderní párové/partnerské terapeuticko-poradenské přístupy a jejich aplikaci do procesu párové terapie. (20 x 2h na jednu knihu = 40h). 

Při úspěšném zakončení frekventanti výcviku obdrží Certifikát o absolvování výcviku. Tento certifikát frekventanta opravňuje k užívání statusu párového psychoterapeuta či partnerského poradce, dle jeho zaměření a předchozí  kvalifikace. Více v podmínkách AMRP nebo ČAP.

Právě po předchozí kvalifikaci a splnění podmínek různých odborných společností může být tento certifikát využit pro získání statutu manželského a rodinného poradce (viz. kvalifikační podmínky AMRP) nebo statutu párového psychoterapeuta (viz. podmínky ČAP/EAP). 

Absolvent může být zařazen do  “Seznamu garantovaných partnerských poradců a párových psychoterapeutů Institutu párové terapie - INPAT”

DALŠÍ INFORMACE:

VEDOUCÍ LEKTOŘI: Pavel Rataj  a Honza Vojtko

CENA:  90 000,- Kč za celý výcvik. Platba probíhá v ročních splátkách po 30 000,- Kč. V ceně není zahrnuta individuální supervizní část.

MÍSTO KONÁNÍ: Praha, TEREZA, vzdělávací centrum, Haštalská 17, Praha 1 (v případě naléhavé potřeby je možné za symbolický poplatek 100,- Kč přespat v místě výcviku, ve svém spacím pytli:))

TERMÍNY pro 1. ročník 2023/24: 20.-21.9, 1.-2.11., 6.-7.12.2023

17.-18.1., 21.-22.2., 20.-21.3., 24.-25.4., 12.-13.6. 2024

KAPACITA PRO ROK 2023: Na základě úspěšného modelu z předchozího běhu budeme opakovavat stejnou maximální kapacitu. V předchozím běhu se přihlásilo 64 zájemců, ze kterých jsme vybrali 20 frekventantů. 

Přihlášky prosím zasílejte nejpozději do 8.5. 2023! Na email uveden níže.

 

VEDOUCÍ LEKTOŘI: Pavel Rataj  a Honza Vojtko

CENA:  90 000,- Kč za celý výcvik. Platba probíhá v ročních splátkách po 30 000,- Kč. V ceně není zahrnuta individuální ani skupinová supervizní část.

MÍSTO KONÁNÍ: Praha, TEREZA, vzdělávací centrum, Haštalská 17, Praha 1 (v případě naléhavé potřeby je možné za symbolický poplatek 100,- Kč přespat v místě výcviku, ve svém spacím pytli:))

TERMÍNY: Začátek výcviku bude v září 2023, konkrétní data prvních setkání budou brzy upřesněna.

KAPACITA PRO ROK 2022: Na základě úspěšného modelu z předchozího běhu budeme opakovavat stejnou maximální kapacitu. V loňském roce se přihlásilo 64 zájemců, ze kterých vybereme 20 frekventantů. 

Přihlášky prosím zasílejte nejpozději do 8.5. 2023! Na email uveden níže.

Potvrzení o přijetí do výcviku nejpozději do pátku 17.6. 2023

INFORMACE O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ:

Průběh výběrového řízení (bude probíhat v červnu 2023)

Po odeslání přihlášky, včetně požadovaných dokumentů, Vám přijde během následujících dní potvrzující mail, že všechny zaslané materiály jsou v pořádku a že jste či nejste přijati do dalšího kola, kterým bude pohovor s vedoucími výcviku. V případě, že budou některé materiály ještě scházet nebo nebudou dostatečně jasné, tak Vás požádáme o jejich doplnění...

- BEZ DODÁNÍ KOMPLETNÍ POTŘEBNÉ DOKUMENTACE NEBUDE ZÁJEMCE POZVÁN DO DALŠÍHO KOLA!!!

FÁZE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ:

 • Deadline pro podání přihlášky je 8.5.2023
 • 1. kolo - posouzení lektory  - lektoři na základě předložených materiálů posoudí vhodnost zájemce pro další kolo výběrového řízení. V případě, že byste zaslanými materiály nesplňovali vstupní kritéria, kontaktujeme Vás a vše bezpečně probereme, vyjasníme a nasměrujeme Vás tak, abyste neztratili zájem o tuto oblast a mohli jsme se potkat třeba někdy příště. 
 • 2. kolo - termín pohovoru Vám bude zaslán do týdne po ukončení deadlinu sběru přihlášek, což by bylo nejpozději do 15.5.2023. Pohovory pak probíhají v následujících 2-3 týdnech
 • 3. kolo - v případě potřeby zařazujeme další kolo individuálního/skupinového pohovoru, které časujeme hned na začátek června. Snažíme se vše vyhodnotit a rozhodnout tak, abychom mohli nejpozději do 30.6. 2023 zaslat mailem všem uchazečům naše finální rozhodnutí. Tím bude jedna z těchto třech varinat: Potvrzení o přijetí do výcviku, Potvrzení o nepřijetí, ale zařazení mezi tři vybrané náhradníky, Potvrzení o nepřijetí, kde bude doporučení co bude potřeba doplnit do případného dalšího běhu.

INFORMACE O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ:

Průběh výběrového řízení (bude probíhat v červnu 2023)

Po odeslání přihlášky, včetně požadovaných dokumentů, Vám přijde během následujících dní potvrzující mail, že všechny zaslané materiály jsou v pořádku a že jste či nejste přijati do dalšího kola, kterým bude pohovor s vedoucími výcviku. V případě, že budou některé materiály ještě scházet nebo nebudou dostatečně jasné, tak Vás požádáme o jejich doplnění...

- BEZ DODÁNÍ KOMPLETNÍ POTŘEBNÉ DOKUMENTACE NEBUDE ZÁJEMCE POZVÁN DO DALŠÍHO KOLA!!!

FÁZE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ:

 • Deadline pro podání přihlášky je 8.5.2023
 • 1. kolo - posouzení lektory  - lektoři na základě předložených materiálů posoudí vhodnost zájemce pro další kolo výběrového řízení. V případě, že byste zaslanými materiály nesplňovali vstupní kritéria, kontaktujeme Vás a vše bezpečně probereme, vyjasníme a nasměrujeme Vás tak, abyste neztratili zájem o tuto oblast a mohli jsme se potkat třeba někdy příště. 
 • 2. kolo - termín pohovoru Vám bude zaslán do týdne po ukončení deadlinu sběru přihlášek, což by bylo nejpozději do 15.5.2023. Pohovory pak probíhají v následujících 2-3 týdnech
 • 3. kolo - v případě potřeby zařazujeme další kolo individuálního/skupinového pohovoru, které časujeme hned na začátek června. Snažíme se vše vyhodnotit a rozhodnout tak, abychom mohli nejpozději do čtvrtka 30.6. 2023 zaslat mailem všem uchazečům naše finální rozhodnutí. Tím bude jedna z těchto třech varinat: Potvrzení o přijetí do výcviku, Potvrzení o nepřijetí, ale zařazení mezi tři vybrané náhradníky, Potvrzení o nepřijetí, kde bude doporučení co bude potřeba doplnit do případného dalšího běhu.
 • Po ukončení výběrového řízení se snažíme v následujícícm týdnu udělat 60minutové online setkání. Jeden je určen přijatým zájemcům, kde bude možnost doladit následující kroky vedoucí k podpisu smlouvy a potřebných dokladů. Druhý bude určen pro nepřijaté, abychom mohli vzájemně posdílet proběhlý proces a případně doladit různá vysvětlení či zodpovědět otázky, které se mohou po rozhodnutí objevit, nebo případně probrat, jak postupovat v této oblasti, aby se zvětšovala šance pro další běh výcviku.   

DOKUMENTY K ŽÁDOSTI:

DOKUMENTY nutné k zařazení do výběrového procesu: (ke stažení níže ve žlutých tlačítkách)

 1. Přihláška - vyplnit předchozí kvalifikaci + počet hodin z jednotlivých akcí
 2. Motivační dopis (minimálně 2 normostrany A4)
 3. Strukturovaný profesní životopis

Podepsanou přihlášku (ponechte si kopii) včetně požadovaných dokumentů zašlete elektronicky na adresu inpat.vycvik@gmail.com

ZDE JE PRO VÁS PŘIPRAVEN CELÝ VIDEOZÁZNAM WEBINÁŘE

"Párová terapie - moderní vztahy potřebují moderní přístupy"

ZDE JE PRO VÁS PŘIPRAVEN CELÝ VIDEOZÁZNAM 2. WEBINÁŘE

"PILÍŘE PÁROVÉ TERAPIE"

POKUD SI CHCETE ZÁZNAM NYNÍ JEN POSLECHNOUT

nebo SI HO STÁHNOUT:

ZDE JE PRO VÁS PŘIPRAVEN CELÝ VIDEOZÁZNAM 3. WEBINÁŘE

"O INTEGRACI V PÁROVÉ PSYCHOTERAPII..."

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

ZDE JE PRO VÁS PŘIPRAVEN CELÝ VIDEOZÁZNAM 4. WEBINÁŘE

"MÝTY V PÁROVÉ TERAPII"

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video