VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

INPARO - Institut pro partnerství a rodinu

Mgr. Pavel Rataj - koordinace a realizace vzdělávacích seberozvojových  seminářů, online kurzů, výcviků a terapií.

Mgr. Šárka Ratajová - organizace a koordinace vzdělávacích seberozvojových aktivit a e-shopu.   

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") platí pro vzdělávací a seberozvojové produkty a služby nabízené na webu www.pavelrataj.cz , je organizován, zajišťován a realizován fyzickými osobami podnikajícími dle živnostenského zákona a zapsanými v živnostenském rejstříku, konkrétně:

  • Mgr. Pavel Rataj, IČO: 76509494
  • Mgr. Šárka Ratajová, IČO: 08920541 (dále jen "prodávající"),

se sídlem Praha 4  - Lhotka,  V Zahradní čtvrti 223/22, PSČ 14200, kteří jsou dle živnostenského oprávnění zodpovědni  za veškeré produkty nabízené na webu www.pavelrataj.cz.

INPARO zajišťuje kompletní organizaci, koordinaci, správu, evidenci i realizaci všech vzdělávacích a seberozvojových akcí, služeb a produktů.

Předmětem smluv prodeje (dále jen "předmět koupě"), jsou především vzdělávací a seberozvojové kurzy, semináře, workshopy, webináře, audio nahrávky a on-line kurzy podporující partnerství a rodinu (dále jen "produkty"). Kompletní organizaci, koordinaci, správu, evidenci i realizaci všech vzdělávacích a seberozvojových akcí, služeb a produktů zajišťuje INPARO.

Obchodní podmínky upravují, v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen "občanský zákoník") a zákonem o ochraně spotřebitele (zákona č. 634/1992 Sb.)., které upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva"), konkrétní podmínky, rozsah a předmět prodeje uzavíraného mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím webu prodávajícího.

Koupě jednotlivých produktů je možná na webové stránce umístěné na internetové doméně www.pavelrataj.cz (dále jen "webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen "webové rozhraní"). 

1.2. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.3. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (kupující dále označován také jako „zákazník“).

1.4. Produkty a služby jsou určeny pro osobní potřebu Kupujícího. Produkty a služby, které Prodávající prostřednictvím webových stránek prodává včetně jejich obsahu, podléhají ochraně autorských práv. Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a prodávajícím.

1.6. Kupující "on-line produktů" bere na vědomí, že pro zajištění plného účinku je nutné, aby při sledování videí, audio nahrávek v jednotlivých on-line programech dodržoval závazné pokyny pro sledování a poslech (dále jen „Pokyny”) uvedené níže.

1.6.1. On-line a Audio produkty je potřeba poslouchat pozorně. Doporučujeme využívat techniky programů pouze, pokud se na to klient cítí dostatečně silně silný psychicky i fyzicky. Prodávající nenese žádnou zodpovědnost za případné fyzické či psychické újmy kupujícího, které by mohly vzniknout nesprávným používáním cvičení uvedených v programu. Zákazník si sám musí zajistit vhodné podmínky k cvičení a ujistit se, že cvičení je prováděno bezpečným způsobem. 

1.6.2. Nabízené produkty jsou určeny psychicky zdravým jedincům a nenahrazují psychologickou, psychoterapeutickou ani psychiatrickou péči. 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Kupující může také do přistupovat ke koupi také a základě registrace kupujícího provedené na webové stránce a může přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání produktů (dále jen "uživatelský účet").

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání služby je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu může kupující aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání produktu jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským emailem a heslem v členské sekci, která jsou dodána kupujícímu po zaplacení daného produktu. 

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Webové rozhraní obsahuje informace o produktu, a to včetně uvedení cen. Ceny produktů jsou konečné a včetně všech souvisejících poplatků. Ceny produktů zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.2. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil.

3.3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.4. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.5. Prodávající je povinen poskytnout či dodat produkt/zboží/službu, které si kupující objednal a kupující se zavazuje produkt/zboží/službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Povinnosti dodat produkt/zboží/službu je prodávající zbavena v případě vyprodání zásob, o čemž bude zákazník informován. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu.

3.6. Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese https://www.pavelrataj.cz. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím konkrétní webové stránky. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce https://www.pavelrataj.cz/obchodni-podminky/, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

3.7. Zákazník je srozuměn s tím, že pro řádné užívání online vzdělávacích produktů, webinářů a konzultací je třeba z jeho strany splnit technické požadavky a mít aktualizovaný software. V případě použití jiného než vyžadovaného software, nebo při použití požadovaného, ale neaktualizovaného softwaru (např. Skypu/Zoomu/internetového prohlížeče) může být omezena funkcionalita. Ukázková videa, nebo videa zdarma, slouží jako úvod k on-line kurzům, vzdělávacím produktům a k ověření technické dostupnosti pro uživatele.

4. CENA PRODUKTŮ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

CENA

4.1.Cena produktů, zboží a služeb, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH,  je  uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Konečná cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.

4.2. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad. Daňový doklad - zjednodušený daňový doklad či přímo faktura, která slouží jako doklad o zakoupení zboží. Prodávající není plátcem DPH.

4.3. Multilicence: V případě, že kupující objednává produkty pro skupinu více než dvou lidí, školu, firmu, týmy a jiné organizace, je nutno zvolit v objednávkovém formuláři možnost zakoupení produktu s multilicencí. Zákon o autorských právech neumožňuje elektronické produkty kopírovat a šířit bez této licence a e-produkt je z právního hlediska považován za software. Jeho šíření je na rozdíl od tištěné knihy nelegální. Multilicence kupujícímu nabízí omezené šíření mezi 10 členů (u komerčních skupin) a 15 členů (u neziskových či příspěvkových organizací).  V případě objednání e-produktu na organizaci platí ty samé podmínky. Zakoupení bez multilicence povede k automatickému stornování onejdnávky. Pokud kupující již pošle prodávajícímu platbu za produkt bez multilicence na účet, bude po domluvě mezi kupujícím a prodávajícím vystavena doplatková faktura na rozdíl ceny za multilicenci, nebo budou kupujícímu vráceny peníze.

MĚNA

4.4. Prodávající přijímá platby v měně CZK a v některých případech EUR. Pokud je možné přijmout platbu v různých měnách, tak měnu, ve které bude platba provedena, si vybírá zákazník v prodejním formuláři. Po změně volby státu v prodejním formuláři se zobrazí cena ve vybrané měně přímo na prodejním formuláři.

ZPŮSOB ÚHRADY

4.5. Cenu produktu/zboží je uhrazena dle zvolené preference v prodejním formuláři. Možno je vyuřít zplatbu převodem na účet, online převodem na účet a nebo všechny nastavené možnosti pro platební bránu. 

4.6. Pro bezhotovostní platby jsou platební metody napojeny na platební brány společnosti GoPay a společnosti ComGate Payments, a.s., které poskytují zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu těchto společností.

Pro případné reklamace nebo dotazy k platbám platební brány uvádíme kontaktní údaje:  

  • GOPAY s.r.o.,  Planá 67, 370 01 Planá, Česká republika, IČ: 26046768,  gopay@gopay.cz, +420 387 685 123
  • ComGate Payments, a.s., Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové, platby-podpora@comgate.cz, +420 228 224 267

Cenu produktů může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • Bankovním převodem na korunový účet prodávajících nebo pro zákazníky ze Slovenska na účet v eurech.
  • Online platební kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro. (Neplatí pro zákazníky ze Slovenska.)
  • Online platebními tlačítky: online platba zrychleným převodem, který je přesměrován přímo do vašeho internetového bankovnictví bankovního institutu zákazníka.

Platba je jednorázová. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

4.7. V případě, že objednávka podléhá opakované platbě, Kupující je vždy jasně informován na prodejní stránce produktu o výši pravidelného poplatku i o způsobu, jak je možné opakovanou platbu ukončit a zastavit tak opakované účtování plateb. 

4.8. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu produktu společně s uvedením variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

DODACÍ PODMÍNKY

4.9. U online vzdělávacích produktů se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů ze strany prodejce na emailovou adresu zákazníka uvedenou v prodejním formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy. 

4.10. Aktivační a přístupové údaje poskytne prodávající zákazníkovi až po zaplacení celé kupní ceny, a to nejpozději do tří dnů, není-li uvedeno jinak.

5. ZABEZPĚČENÍ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

5.1. Přístupové údaje k online produktům jsou určeny pouze pro osobní potřebu kupujícího. Přístupové údaje jsou poskytnuty zákazníkovi na jeho e-mail nejpozději do 48 hod od objednání produktu. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití přístupu třetí osobou.

5.2. Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává (online vzdělávací programy, webináře, semináře, prezentace, knihy) včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Je zakázáno jejich jakékoli šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora! Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užitím může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Kupující odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

5.3. Kupující se zavazuje nestahovat videa z on-line kurzu na svůj pevný disk či jiné off-line či on-line médium určené pro ukládání digitálních dat. Stejně tak se kupující zavazuje nepořizovat žádné audio-video záznamy přehrávaného videa v rámci on-line kurzu. Veškeré tyto a další činnosti podobného charakteru jsou v rozporu s přáním prodávající a těmito smluvními podmínkami.

5.4. Kupující se zavazuje neposkytovat třetím osobám internetovou adresu, na které jsou videa on-line kurzu umístěna.

5.5. Kupující se zavazuje chránit své přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo), skrz které se provádí autorizace přístupu k on-line kurzu. Kupující nesmí umožnit třetím osobám, aby se přihlašovaly pod jeho přístupovými údaji. V případě, že kupující třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody jako by se zneužití dopustil sám.

5.6. V případě prokázaného porušení tohoto článku 5 zaplatí kupující prodávající smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč.

5.7. Kupující se zavazuje zdržet se veškerého jednání, které by mohlo ohrozit dobré jméno prodávajícího, zejména zveřejňování nepravdivých informací či neobjektivního hodnocení jeho služeb. Kupující se dále zavazuje zdržet se veškerého nekalo-soutěžního jednání, včetně případného odrazování zájemců o zakoupení on-line kurzu. V případě nedodržení této povinnosti zaplatí kupující prodávající smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč.

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele - Je-li kupující spotřebitelem, má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání produktu, zboží, a to i bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, dodržujte pokyny uvedení níže v Reklamačním řádu.

6.2. Pořadatel seminářů, kurzů a workshopů si vyhrazuje právo (ve velmi výjimečných případech) na změnu termínu a  formy plánované akce z osobní formy na distanční, a obráceně. Také na tuto změnu se vztahuje bod 5.4. Pokud tato změna není ze strany pořadatele možná nebo ze strany objednavatele je s touto změnou vyjádřen písemný nesouhlas, tak se pořadatel zavazuje poskytnout slevový kupón v plné výši zaplacené částky. Tento kupón má platnost celý 1 kalendářní rok od data konané neuskutečněné akce. Objednavatel (tj. kupující) může tento kupón použít na jakýkoliv náš produkt. 

6.3. Odstoupení od smlouvy se nevztahuje na zakoupené online kurzy. Vzhledem k charakteru (duševní vlastnictví) a elekronické povaze online kurzů nelze po aktivaci tohoto produktu odstoupit od kupní smlouvy.

6.4. V případě storna u osobních akcí (semináře, workshopy, skupinové akce) vrací prodávající kupujícímu déle než měsíc před akcí 50% vstupného, měsíc před akcí není možné akci stornovat.

7. REKLAMAČNÍ ŘÁD

7.1. Vyřizování reklamací (např. pokud akce je krácena, nerealizována, nebo v ní dojde k nějaký závažným skutečnostem, které výrazně ovlivní kvalitu či časovou dotaci akce) zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy inparo.kurzy@gmail.com nejpozději do třech pracovních dní.

7.2. Prodávající není zodpovědný za technické problémy na straně kupujícího.

7.3. Odstoupení je možno provést elektronickou formou na emailu: inparo.kurzy@gmail.com, písemnou formou pak na adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách viz výše, vždy s prohlášením, že kupující odstupuje od smlouvy a s přiložením kopie faktury - daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online kurzu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy.

7.4. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje především z důvodu prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny nebo dílčí úhrady (splátky) více jak 10 dnů po době splatnosti; nebo za porušení povinností na ochranu autorského práva ze strany zákazníka.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví k produktu zaplacením celé kupní ceny produktu.

8.2. Přístupové údaje k online produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro osobní potřebu zákazníka. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu či k poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

8.3. Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává (především online vzdělávací programy a knihy) včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

8.4. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy inparo.kurzy@gmail.com. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa elektronické pošty (dále společně vše jen jako "osobní údaje").

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.6. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.6.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
9.6.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
9.7. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9.7. Prodávající nepřijímá žádnou odpovědnost ani závazky za přesnost obsahu, úplnost, legálnost, dostupnost nebo spolehlivost informací a nástrojů, které poskytuje na svých stránkách a nenese odpovědnost za jakékoliv ztráty nebo poškození jakékoliv povahy (přímé, nepřímé, vyplývající nebo jiné), ať už ve vztahu ke smlouvě, přečinu nebo jiným způsobem, které mohou vzniknout jako výsledek použití kupujícího (nebo nemožnosti použití) webových stránek prodávající, nebo využití (nebo nevyužití) kupujícím informací a nástrojů poskytovaných na stránkách prodávající a to vše včetně informací pocházejících od třetích stran.

9.8. Objednáním on-line kurzu a sdělením e-mailové adresy uděluje kupující prodávající souhlas, aby tuto e-mailovou adresu používala pro propagaci svých služeb. Prodávající může přiměřeně informovat formou reklamních sdělení kupujícího o svých dalších službách, a to s využitím e-mailové adresy kupujícího, přičemž kupující s tímto souhlasí. Prodávající je povinen přestat zasílat případná reklamní sdělení kupujícímu v případě, že jí toto kupující sdělí e-mailovou zprávou.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.2. Kontaktní údaje prodávající: 

Mgr. Pavel Rataj nebo Mgr. Šárka Ratajová

Adresa pro doručování: V zahradní čtvrti 223/22, Praha 4, PSČ 14200, 

Adresa elektronické pošty: ravelus@seznam.cz

 

V Praze dne 18. srpna 2019

INPARO - Institut pro partnerství a rodinu

Mgr. Pavel Rataj a Mgr. Šárka Ratajová

- organizace , koordinace a realizace všech vzdělávacích seberozvojových  seminářů, kurzů, workshopů a weninářů na podporu partnerství a rodiny